Ikke fra Danmark? Vælg et andet land

SALUS Produktgaranti

BEMÆRK VENLIGST, AT DENNE PRODUKTGARANTI KUN GÆLDER KUNDER SOM SALUS NORDIC A/S DIREKTE LEVERER PRODUKTER TIL.

Hvis du ikke købte dit produkt direkte fra SALUS NORDIC A/S, skal du kontakte din leverandør, forhandler eller distributør i forbindelse med eventuelle fejl i dit produkt.

Definitioner:

Vilkår” – Betyder SALUS’ forretningsvilkår for salg og køb af varerne, som ændres fra tid til anden.

Garanti” – betyder den garanti, der er fastsat i disse klausuler, som er givet ud over og underlagt vilkårene.

Kunde” – betyder den person, virksomhed, firma eller leverandør, der køber varerne fra SALUS efter sædvanlig praksis.

Varer” – betyder varerne (eller enhver del af dem), som SALUS har leveret til Kunden, som denne garanti vedrører.

SALUS” – betyder SALUS NORDIC A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, CVR-nr. 35868879

Garantiperiode” – betyder garantiperioden angivet i tabellen nedenfor for hver enkelt vare, der begynder at løbe fra leveringsdatoen.

1. Produktgaranti

1.1 SALUS garanterer, at Varerne ved levering og i Garantiperioden fra leveringsdatoen skal:

1.1.1 I alle væsentlige henseender svare overens med deres beskrivelse; og

1.1.2 Være fri for væsentlige fejl i design, materiale og udførelse; og

1.1.3 Være af tilfredsstillende kvalitet og

1.1.4 Være egnet til ethvert formål, som angivet af SALUS.

1.2 Med forbehold af punkt 1.3, hvis:

1.2.1 Kunden giver skriftlig meddelelse til SALUS i Garantiperioden og inden for en rimelig tid efter opdagelse af, at nogle eller alle varer ikke overholder Garantien i punkt 1.1;

1.2.2 SALUS gives en rimelig mulighed for at undersøge sådanne varer; og

1.2.3 Kunden (når SALUS beder om det) returnerer sådanne varer og købsbevis, på Kundens regning, til SALUS på følgende adresse:

SALUS NORDIC A/S
Rønhøjvej 12,
8300 Odder,
Danmark

SALUS skal, efter eget valg, reparere eller udskifte de defekte Varer.

1.3 SALUS er ikke ansvarlig for Varernes manglende overholdelse af Garantien i punkt 1.1 i de nedenfor anførte tilfælde:

1.3.1 Kunden gør yderligere brug af sådanne Varer efter at have givet meddelelse i overensstemmelse med punkt 1.2;

1.3.2 Manglen opstår, fordi Kunden undlod at følge SALUS’ mundtlige eller skriftlige instruktioner om opbevaring, idriftsættelse, installation, brug og vedligeholdelse af Varerne eller (hvis sådanne ikke findes) god handelspraksis vedrørende det samme;

1.3.3 Kunden ændrer eller reparerer sådanne Varer uden SALUS’ skriftlige samtykke;

1.3.4 Manglen opstår som følge af almindelig slitage, forsætlig skade, uagtsomhed eller unormale opbevarings- eller arbejdsvilkår; eller

1.3.5 Varerne adskiller sig fra deres beskrivelse som følge af ændringer, der er foretaget for at sikre, at de overholder gældende lovbestemte eller lovmæssige krav.

1.4 Denne Garanti omfatter alle reparerede eller udskiftede Varer, der leveres af SALUS.

2. Begrænsning af Garanti og Ansvar

2.1 Intet i denne Garanti begrænser eller udelukker SALUS’ ansvar for:

2.1.1 Dødsfald eller personskade forårsaget af dets uagtsomhed eller uagtsomhed hos dets ansatte, agenter eller underleverandører (alt efter hvad der er relevant);

2.1.2 Svig eller svigagtig vildledning;

2.1.3 Overtrædelse af vilkårene;

2.1.4 Defekte produkter; eller

2.1.5 Eventuelle forhold, for hvilke det ville være ulovligt for SALUS at se bort fra eller begrænse ansvar.

2.2

2.3 Udover hvad der er fastsat i denne Garanti, er SALUS ikke ansvarlig over for Kunden med hensyn til Varernes manglende overholdelse af garantien i punkt 1.1.

2.4 Med forbehold af punkt 2.1:

2.4.1 SALUS skal under ingen omstændigheder være ansvarlig over for Kunden, hvad enten det er under kontrakt, skadevoldende (herunder forsømmelighed), i strid med lovbestemt pligt eller andet, for eventuelle tab af fortjeneste eller direkte eller indirekte tab, der opstår under eller i forbindelse med denne Garanti; og

2.4.2 SALUS’ samlede erstatningsansvar over for Kunden med hensyn til alle andre tab, der opstår på grund af eller i forbindelse med denne Garanti, hvad enten det er under kontrakt, skadevoldende (herunder forsømmelighed), i strid med lovbestemt pligt eller andet, under ingen omstændigheder overstige prisen af de varer, der skal erstattes under Garantien.

2.5 Overdragelse og andre forhold.

2.5.1 SALUS kan til enhver tid overdrage, overføre, pantsætte, opkræve, udlicitere eller på anden vis forvalte eller håndhæve sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Garanti.

2.5.2 Kunden må ikke på noget tidspunkt overdrage, overføre, pantsætte, opkræve, udlicitere, oprette en trust eller på anden vis overføre nogle eller alle sine rettigheder i henhold til denne Garanti.

3. Generelt

3.1 Hvis der er uoverensstemmelse mellem indholdet af denne Garanti og indholdet af Vilkårene, har bestemmelserne i denne Garanti forrang.