Niet uit Netherlands? Kies een ander land

Please Read These Terms and Conditions Carefully Before Using this Site

Algemene bestemmingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en prestaties die Roswel doet op alle overeenkomsten die zij sluit, en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn (hierna te noemen:
‘leveringen’. Verder zijn de betalingscondities in de algemene voorwaarden vastgelegd.
1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij,
opdrachtgever of afnemer (hierna te noemen: ‘klant’) van Roswel wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van de voorwaarden van Roswel afwijkende bedingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
1.3 Alle offertes van Roswel zijn vrijblijvend. Mondelinge afspraken en opdrachten zijn alleen verplichtend voor Roswel, als deze binnen 14 dagen na ingang schriftelijk worden bevestigd.
1.4 Door Roswel opgegeven of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de
kostprijs op het moment van de offerte of het aanvaarden van de opdracht door
Roswel. Indien nadien de inkoopprijs, grondstoffenprijs of één van de andere
kostprijsbestanddelen, zoals invoerrechten en milieuheffingen,
waarop Roswel haar verkoopprijs heeft gebaseerd worden verhoogd, heeft Roswel
het recht de verhoging aan de afnemer door te berekenen.
Tot de aanbieding van Roswel behorende documenten, zoals afbeeldingen,
tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke, zijn niet bindend, tenzij
Roswel uitdrukkelijk schriftelijk de juistheid heeft bevestigd.
1.5 . Door de bestelling, ook elektronisch gedaan, verklaart de klant bindend de goederen te willen kopen. Roswel heeft het recht het contractaanbod binnen twee weken na ingang aan te nemen. Het akkoord gaan van het contract kan schriftelijk, elektronisch of met levering van de goederen verklaard worden. De bevestiging van het ontvangen van de bestelling is geen akkoord gaan.
1.6 Onze medewerkers zijn niet bevoegd mondelinge afspraken te maken of mondelinge bevestigingen af te geven, die verder gaan dan de inhoud van het schriftelijke contract. De kenmerken van de goederen volgen uit de productbeschrijving van de producent. Openbare uitspraken of reclame beïnvloeden niet de contractuele kenmerken van de goederen. Wij geven zelf geen garanties af, garanties door de producent blijven onveranderd.
1.7 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen hebben wij het recht
bijzondere zaken, die wij voor de afnemer maken, ook voor derden te maken.
1.7.1 De afnemer moet monsters van de bijzondere zaken keuren binnen 14 dagen na verzending door Roswel. Indien Roswel na 14 dagen geen goedkeuring heeft ontvangen, gelden de monsters als goedgekeurd.

2. Prijzen en leveringsgevaar
https://saluscontrols.com/nl/ is a site operated by SALUS Controls GmbH (“We”). We are registered in

2.1 De prijscalculatie vindt plaats op basis van de op de dag van de opdrachtbevestiging geldige prijzen. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen zijn de door Roswel opgegeven of overeengekomen prijzen netto, daarom onder meer exclusief MwSt, verzend- en vrachtkosten. Alle prijzen worden afgegeven in Euro.
2.2 Inladen, verzending of vervoer van de te leveren zaken van Wietmarschen-Lohne tot de plaats van bestemming geschieden voor risico van de afnemer, ook indien Roswel daar zelf voor zorg draagt.
2.3 Roswel is vrij in de keuze van het transportmiddel.

3. Leveringen

3.1 Alle leveringstermijnen van Roswel zijn vrijblijvend.
3.2 De door Roswel opgegeven termijnen waarbinnen de door haar te verstrekken
leveringen zullen worden gerealiseerd gelden slechts bij benadering. Roswel zal
zich naar beste vermogen inspannen om deze termijnen aan te houden. De leveringstijd wordt door Roswel verlengd met de tijd dat de uitvoering van
de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Overschrijding van de levertijd
geeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding of opschorting door hem
van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
3.3 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke
omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend
verhindert. Bij overmacht heeft Roswel het recht om de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Roswel in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, werkstaking, brand, en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van
onze leveranciers.
3.4 Indien de afnemer binnen 5 dagen na de gedane schriftelijke mededeling de
te zijner beschikking gehouden zaken niet heeft afgehaald, aflevering van de
bestelde goederen door afnemer is geweigerd dan wel de levering op verzoek van
afnemer is uitgesteld, kan Roswel aan de afnemer opslagkosten in rekening
brengen.
3.5 Roswel is gerechtigd de levering in gedeelten te doen plaatsvinden. Voor de
toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige
levering gezien.

4. Klachten

4.1 Roswel garandeert het gebruik van deugdelijke grondstoffen en een
zorgvuldige verwerking daarvan. De levering is onmiddellijk na ontvangst op juistheid in kwaliteit en kwantiteit te controleren. Klachten ter zake van zichtbare tekortkomingen aan de geleverde zaken dienen schriftelijk te geschieden binnen een week na de ontvangst van de zaken, dan wel indien het onzichtbare tekortkomingen betreft, binnen zeven dagen na het optreden van deze tekortkomingen, onder vermelding van de leveringsdatum en verzendbon nummer en met een behoorlijke motivering van de tekortkoming, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen Roswel vervalt.
De zaken waarover wordt gereclameerd, dienen binnen acht dagen na
ontdekking van de tekortkoming voor nader onderzoek aan Roswel te worden
teruggezonden. De terugzending geschiedt voor rekening en risico van de
afnemer, tenzij anders is overeengekomen en eerst na telefonische of schriftelijke
aanmelding bij Roswel. De klacht dient door middel van een klachtenformulier samen met de aankoop bon/ factuur te worden ingediend.
4.2. Bij een door afnemer bewezen gegronde reclamatie kan Roswel te hare keuze de zaken waarop de reclamatie betrekking heeft repareren, vervangen dan wel crediteren. Eventueel onder garantie vervangen onderdelen worden eigendom van
Roswel. Creditnota’s worden alleen vergoedt tegen facturen, en worden niet in valuta vergoed. Creditnota’s hebben een geldigheid van 1 jaar.
4.3 Als de reparatie twee keer zonder succes is verlopen, kan de afnemer een korting eisen of het contract ongeldig verklaren. Zijn er minimale afwijkingen van het contract aanwezig, in het bijzonder bij kleine klachten, heeft de klant geen recht het contract te annuleren. Een vermogensschade wordt door Roswel niet vergoed (b. v. gederfde omzet of winst, in/ of uitbouwkosten, kosten voor foutanalyse, belkosten, productiestilstand). Zijn er minimale afwijkingen van het contract aanwezig, in het bijzonder bij kleine klachten, heeft de klant geen recht het contract te annuleren.
4.4 Is de klacht niet door Roswel veroorzaakt, moeten de kosten voor onderzoek en-of reparatie door de klant vergoed worden. Het onderdeel, de klacht betreffend, mag door de afnemer niet worden veranderd.
4.5 Roswel is alleen aansprakelijk voor producten van hun leveranciers in de omvang als de leveranciers het doen.
4.6 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Roswel is aansprakelijkheid
voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.
4.7 Onze aansprakelijkheid voor verrichte werkzaamheden of geleverde diensten zal nooit meer bedragen dan de door ons hiervoor in rekening gebrachte vergoeding.
4.8 In alle gevallen waarin Roswel gehouden is tot betaling van schadevergoeding
zal deze nooit hoger zijn dan, ter hare keuze, hetzij de factuurwaarde van de
geleverde zaken, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt,
indien de schade is gedekt door een verzekering van Roswel, het bedrag dat
daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

5. Incasso

5.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dienen betalingen te geschieden
direct na ontvangst van de factuur op de door ons vermelde bankrekening. Sconto wordt alleen verleend als alle vorige facturen zijn betaald en vooraf is afgesproken.

 1. 2 Een uitzondering vormt de afnemer, die zijn liquide vorderingen op Roswel
  wenst te verrekenen, op grond van een hem bij wet toekomend recht, op de
  voorwaarde dat afnemer Roswel binnen 7 dagen hiervan schriftelijk heeft laten
  weten. Bij niet tijdige melding doet afnemer afstand van enig recht op verrekening
  van over en weer verschuldigde bedragen. Elke betaling wordt geacht te zijn de betaling van de oudste nog openstaande
  factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.
  5.3 Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan
  is afnemer van rechtswege in verzuim tot het moment van voldoening van het
  volledig verschuldigde bedrag. In dat geval zijn alle overige vorderingen van Roswel
  op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die
  vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van
  de dag waarop afnemer in verzuim is, is hij aan Roswel een rente verschuldigd van
  1,5% per maand of gedeelte van een maand, waarover het verzuim voortduurt.
  Alle rechtelijke en buitenrechtelijke kosten verband houdend met de inning
  van enige vordering op de afnemer, voortvloeiend uit of anderszins verband
  houdende met de overeenkomst komen voor rekening van de nalatige afnemer.
  De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het
  uurtarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. In ieder geval zullen deze
  kosten tenminste 15% van het te vorderen bedrag bedragen zonder dat Roswel het
  bestaan van die kosten zal behoeven te bewijzen.
  5.4 Roswel is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of contante betaling van de te
  leveren zaken te verlangen en/ of anderszins zekerheidsstelling voor de betaling
  daarvan te vorderen.
  5.5 Roswel is niet verplicht wissels en cheques te accepteren. Cheques en wissels worden alleen gecrediteerd na afkoop, overdracht van vorderingen na betaling. Roswel is niet verantwoordelijk voor de tijdige aflossing en protest Roswel neemt geen verantwoordelijkheid. Protest en incassokosten zijn voor rekening van de klant.
  5.6 Roswel mag klantgegevens aan een derde partij geven.

6. Kredietwaardigheid van de Afnemer

6.1 Voorwaarde voor de verplichting van de leverancier te leveren is absolute kredietwaardigheid van de klant. Deze kan op ieder tijdstip worden gecontroleerd.
6.2 Indien de leverancier nadat het contract is gesloten informatie ontvangt die aanleiding geven tot gerechtvaardigde twijfel aan de kredietwaardigheid van de klant, kan Roswel naar eigen keuze vooruitbetaling of zekerheiden verlangen. Ook is er de mogelijk het contract ongeldig te verklaren en de levering te weigeren en een schadevergoeding te vorderen. Dergelijke twijfels zijn onder anderen de volgende omstandigheden: In geval van een aanzienlijke verslechtering van de financiële omstandigheden van de klant, niet betaling, faillissement of gerechtelijk akkoord, in
liquidatie, of indien de koper voorraden, debiteuren of gekochte goederen of tot zekerheid van andere schuldeisers benoemd.
6.3 Adreswijzigingen, veranderingen in de eigendomsverhoudingen, de bedrijfsvorm of de economische omstandigheden van onze klant moeten Roswel onmiddellijk schriftelijk gemeld worden. Wordt na het sluiten van het contract duidelijk, dat onze claim wordt bedreigd door gebrek aan liquiditeit of solvabiliteit van de koper, behouden wij ons het recht van § 321 BGB (Unsicherheitseinrede) voor. Roswel heeft in dit geval het recht alle vorderingen ook uit andere contracten te eisen en tot de vooruitbetaling of borg alle toekomstige contracten te weigeren.

7. Verrekening en terughouden van goederen

7.1 Alleen onbetwiste of rechterlijk vastgestelde aanspraken geven de koper het recht op verrekening en terughouden van goederen . De uitsluiting van het terughouden is niet van toepassing indien de vordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.
7.2. Een zakelijke afnemer heeft geen recht op inspraak tegen het niet vervulde contract of het terughouden van goederen vanwege tegenvorderingen.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De geleverde goederen blijven het eigendom van de Roswel (later gereserveerde goederen genoemd) tot de volledige betaling van al onze vorderingen uit de zakelijke relatie. Dit geldt ook indien de koper individuele rekeningen heeft betaald.
8.2. De koper heeft het recht om over de gereserveerde goederen in de normale gang van zaken te beschikken, tenzij tussen hem en zijn klanten ten aanzien van vorderingen die voortvloeien uit de levering een verpanding is vastgelegd.
8.3. Het eigendomsvoorbehoud is van toepassing op de verwerking, het mengen of samenvoegen met onze producten tot een nieuw product met de volle waarde, wij zijn in dit geval de producent. Blijven tijdens de verwerking, het mengen of combineren met andere producten de rechten van derden bestaan, zullen wij mede-eigendom verwerven in verhouding tot de factuurwaarde van de verwerkte goederen.
8.4. De vorderingen tegen derden, die uit de verdere verkoop ontstaan, treed de koper reeds nu met het hele bedrag of de waarde van onze eventuele mede-eigendom (zie paragraaf 8.3) aan ons af. Hij heeft het recht deze tot intrekking of beëindiging van zijn betalingen aan ons voor onze rekening in te trekken.
De koper heeft niet het recht de vorderingen via factoring te verkopen, tenzij de factor onze vorderingen tegenover de klant aan ons betaald.
8.5 De koper mag de goederen met eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling niet met rechten van derden belasten of derden de ware als zekerheid te geven. De afnemer is verplicht een verpanding of andere rechten aan de goederen of het
opeisen ervan meteen te melden en ook alle noodzakelijke informatie te geven om onze rechten te beschermen. Alle interventiekosten zijn voor rekening van de koper.
8.6 Indien de waarde van de zekerheiden onze vorderingen met meer dan 20% overtreft, zullen we zekerheden naar onze keuze vrijgeven.
8.7. Als we, zonder verplicht te zijn, goederen terug nemen hebben wij zonder bewijslast recht op een vergoeding van 30% van de netto waarde met de wettelijke BTW. De afnemer moet Roswel de waarde mindering van de goederen vergoeden.
8.8 Wanprestatie van de klant – in het bijzonder gebreke van betaling – zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen of het afhalen aan derden uit te besteden.
8.9 Op ons verzoek is de koper verplicht ons zijn klanten te noemen, hun de verpanding te noemen , Roswel benodigde informatie te verstrekken en documenten te geven. Roswel mag de afnemers van onze klant over de verpanding informeren.

9. Plaats van vervulling en de rechtsbank, geldigheid

9.1. Plaats van vervulling en de plaats van de rechtbank is voor alle afnemers Nordhorn.
9.2. De geldigheid van de individuele bepalingen laten de geldigheid van deze overeenkomst als een geheel.

Deze Algemene voorwaarden zijn geldig voor:
Roswel ( Salus Controls Nederland) inh. Olaf Beune
Boschstr. 2
D-49835 Wietmarschen-Lohne
Tel.: 0031-53-7920000 info@roswel.de
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 28138055
Roswel v.o.f.
Postbus 30
7590 AA Denekamp
Tel: 053-7920000
info@roswel.nl
BTW nummer: 850527491B01


Wietmarschen-Lohne, Oktober 2020